امروز: یکم آبان 1400
پروانه كاربرد استاندارد ملي ایران
پروانه كاربرد استاندارد ملي جهت محصول شوفاژديواري مرکوری و مگاترم در تاريخ 1398/02/19 تمديد گرديد. اين پروانه جهت همه انواع شوفاژ هاي ديواري مرکوری و مگاترم  در ظرفيت هاي مختلف صادر شده است ..
تاریخ انتشار: 1395/03/25