امروز: شانزدهم آذر 1400
فرم درخواست اخذ نمایندگی

لطفاً جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل کنید.
مسئولین واحد فروش، پس از بررسی اطلاعات ارسالی با شما تماس خواهند گرفت.مشخصات متقاضی
نام و شهرت : تاریخ تولد : وضعیت تأهل :
ش.شناسنامه: کد ملی : محل تولد :
مشخصات فروشگاه/ شرکت
نام شرکت : نوع مالکیت : تلفن :
متراژ : آدرس :
نوع پروانه کسب : اتحادیه صنف : تاریخ صدور پروانه :
شماره مسلسل : شرکت همکار :
دفتر خدمات : پرسنل آموزش دیده جهت خدمات پس ازفروش :
دوره های آموزشی طی شده :
اینجانب مشخصات و اطلاعات اعلام شده و صحت کامل آنها را جهت اخذ نمایندگی فروش خدمات پس از فروش محصولات :
در محدوده جغرافیایی : اعلام و تأیید مینمایم.