امروز: سی ام فروردین 1398
فرم درخواست اخذ نمایندگی

لطفاً جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل کنید.
مسئولین واحد فروش، پس از بررسی اطلاعات ارسالی با شما تماس خواهند گرفت.مشخصات متقاضی
نام و شهرت : تاریخ تولد : وضعیت تأهل :
ش.شناسنامه: کد ملی : محل تولد :
مشخصات فروشگاه/ شرکت
نام شرکت : نوع مالکیت : تلفن :
متراژ : آدرس :
نوع پروانه کسب : اتحادیه صنف : تاریخ صدور پروانه :
شماره مسلسل : شرکت همکار :
دفتر خدمات : پرسنل آموزش دیده جهت خدمات پس ازفروش :
دوره های آموزشی طی شده :
اینجانب مشخصات و اطلاعات اعلام شده و صحت کامل آنها را جهت اخذ نمایندگی فروش خدمات پس از فروش محصولات :
در محدوده جغرافیایی : اعلام و تأیید مینمایم.